Essence Authors:

Essence Authors:

Peter de Jager

Vishwanath Thanalapatti

Chandan Lal Patary

Sumukha Rao

Lata Subramanian

Nibu Thomas

Dilip Saraf

Raja Jamalamadaka

Jessie Paul

K Murugesan

Prakash Hegde

Suchitra Mishra

Hardy Alexander

KN Srikanta

Priyanka Chakraborty

Rich Mironov

Suyog Ketkar

Madhu Karunakaran

Srinivasan Radhakrishnan

Sachin Sood

Selva Vijay

Ajay Kabra

Peter de Jager

Sangivani Iyer

Prakash Hegde

Indrani Roy

K Murugesan

Suparna Kapoor

V Padma

Anil Gupta

Balakrishna Kasibatla

Manjunath R

Dr Meghashri Dalvi

Padma Swaroop Mandapaka

Surbhi Chattkara

Himadri Sekhar Chowdhury

Vinish Garg

Tanish Mathur

Surag Ramachandran

Alakananda Rao

Titash Neogi

Prasad Honnavalli

Oliver Yarbrough

Rama Vasudevan

Sept 2017
Sept 2017

Nov 2017
Nov 2017

Jan 2018
Jan 2018

April 2018
April 2018