My Space

Raju D. Dhole

AVP – Essence

Nibu Thomas

AVP – Essence

Krishna Rao

AVP – Technology

Kaushik M

AVP – Technology

Anirban Banerjee

AVP – Footprint

Shobhit Agarwal

AVP – E&C Forum

Madhusudan Vijaykumar

AVP – MARCOM

Vijay Soundararajan

AVP – MARCOM

Rajesh K. Panwar

AVP – Special Programs

Ravi Murthy

DA Champion

Namita Gupta

DA Champion

Himadri Sekhar Chowdhury

Editorial Member – Essence

Smit Shah

Special Programs

Haresh Kumar

Special Programs

Sujata K

Special Programs

Kapil Gupta

Special Programs

Dr. Manjunatha B.V

PMI Ethical Toolkit

Ambareesha Aithal

PMI Ethical Toolkit

Asif K A

PMI Ethical Toolkit

Srihari Mule

Volunteer – MARCOM

Rama Komarabathini

Volunteer – MARCOM

Shyam A Uthappa

Volunteer – MARCOM

Shyam Sundar Radhakrishnan

Volunteer – MARCOM

Vignesh Sundaram

Volunteer – MARCOM

Nilesh Mahajan

Volunteer – MARCOM

Nithyau Ramkumar

Volunteer – MARCOM

Yashita Arora

AVP – Volunteering