PMI Bangalore Chapter

My Space

Krishna R Rao

AVP – Technology

Kaushik M

AVP – Technology

Vignesh Sundaram

AVP Quality

Lakshmi Ramachandran

AVP – Volunteering

Somashekar Topannavar

AVP – Essence

Agasthiyappan A

MARCOM

Nikita Pareek

MARCOM

Sharat Ranjan
AVP E & C Forum
Jagadish Koodiyedath

MARCOM

Ashok Choudhury

MARCOM

Chankit Jain

MARCOM

Shwas Tikoo

MARCOM

Deepa Lakshminarayanan

MARCOM

Roona Shree

MARCOM

Sujata K

Special Programs

Ravi Murthy

DA Champion

Srikanta Konanur

Academic Relations

Bhaskar Jaganathan

Academic Relations

Krishnaprasad TR

Projects & Initiatives

Mohan Bangar

Projects & Initiatives

Prakhar Kumar

Projects & Initiatives

Rakesh

AVP – Outreach